شماره حساب بانک ملی: 0109742448009


واحد مشارکت های مردمی

واحد مشارکت های مردمی با هدف شناسایی خیرین و جذب مشارکت نقدی و غیر نقدی آنان جهت تأمین نیازمندی های مستمندان و مددجویان فعالیت می نماید. اعضای این واحد از اقشار مختلف مردم و افراد علاقه-مند تشکیل شده و داوطلبانه در راستای اهداف مؤسسه به شرح ذیل عمل می کنند:

1- شناسایی افراد خیر و دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی بر اساس روش اجرایی مربوطه

2- تعقیب و توجیه افراد خیر و اقشار جامعه در زمینه مشارکت در امور خیریه با استفاده از وسایل و ابزارهای تبلیغاتی و هماهنگی با واحد مربوطه

3- ایجاد بانک اطلاعاتی خیرین توسط کارمندان امور مشارکت های مستقر در دفتر

4- دریافت مساعدت های مردمی شامل انفاق، زکات، فطریه، کفاره، عقیقه در قبال صدور فیش 

5- توزیع صندوق های (پلاستیکی، فلکسی و فلزی) در اماکن عمومی، ادارات، فروشگاه ها، منازل، بانک ها

6- واریز وجوه نقدی به یکی از شماره حساب های مؤسسه توسط خیرین و تحویل فیش بانکی به مؤسسه و ثبت آن ها در واحد مربوطه

7- پیگیری لازم به منظور تداوم، همکاری و مساعدت خیرین و بروز کردن بانک اطلاعاتی

8- تلاش در جهت حفظ کرامت و ارزش های انسانی خیرین و حفظ اسرار و شئونات آنان 

9- برقراری میزهای حمایتی به منظور جذب خیرین در سطح شهر