شماره حساب بانک ملی: 0109742448009


مجوزهای مؤسسه خیریه یاران مهربان سبز

مؤسسه خیریه یاران مهربان سبز، مجوز رسمی فعالیت خود را در سال 1393 از فرمانداری اصفهان دریافت نمود و در این مدت به دلیل شفافیت و فعالیت های مؤثر، مجموعه موفق به دریافت مجوز از استانداری اصفهان در سال 1397 شد که بر این اساس حوزه فعالیت مؤسسه خیریه یاران مهربان سبز از سطح شهرستان اصفهان به استان اصفهان ارتقاء یافت.