شماره حساب بانک ملی: 0109742448009


من یتیم و یا فرزند طلاق هستم

بسیاری از کودکان سرزمینمان یتیم، بی سرپرست و یا بدسرپرست هستند که به دور از آغوش و نوازش های ارزشمند پدر، چشم به راه محبت و حمایت انسان های نجیب و شرافتمند شب و روز می گذرانند.

فرزند دلبندم تو دیگر تنها نیستی. یاران مهربان سبز، قایقی می شود تا تو را به ساحلی امن و آرام برسانند.