شماره حساب بانک ملی: 0109742448009

    واحد مدیریت

واحد مدیریت مسئولیت تدوین فرآیندهای انجام کار، برنامه ریزی بر اساس اهداف مجموعه، کنترل و نظارت عملکرد کلیه واحدها، شناسایی نقاط قوت و ضعف مجموعه و برنامه ریزی و اقدام در جهت رفع کاستی ها را به عهده دارد. همچنین واحد مدیریت با هدف خدمت رسانی بهتر، مسئولیت برقراری هماهنگی بین تمام واحدهای سازمانی را به عهده دارد.