شماره حساب بانک ملی: 0109742448009


من به علت فوت و یا طلاق از همسر، سرپرست خانوار هستم

با وجود تمام تلاش هایی که در راستای افزایش توانمندی های زنان در اکثر حوزه های علمی، فرهنگی، حقوقی، روانی، جسمانی و اقتصادی شده است، اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد و به دلایل متعددی زنان و به ویژه زنان سرپرست خانوار به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه بیش از مردان نیازمند انواع حمایت ها در برابر آسیب های اجتماعی هستند.

یاران مهربان سبز با هدف حمایت و توانمند سازی شما عزیزان خدمات متعددی را ارائه می دهد.