شماره حساب بانک ملی: 0109742448009

سازمان یار• تصویر و متن

کتاب تاب آوری فردی _ اجتماعی

تاب آوری ظرفیتی برای مقاومت در برابر استرس و فاجعه است.

روانشناسان همیشه سعی کرده اند که این قابلیت انسان را برای سازگاری و غلبه بر خطر و سختی ها افرایش دهند. در حقیقت تاب آوری جزو ویژگی های مثبت به شمار می رود. افراد و جوامع در برخورد با مشکلات ممکن است عکس العمل های متفاوتی را به نمایش بگذارند و...