شماره حساب بانک ملی: 0109742448009

توزیع بسته های افطاری در میان مددجویان تحت پوشش
مؤسسه خیریه یاران مهربان سبز در ماه مبارک و پر برکت رمضان با رعایت کامل اصول بهداشتی اقدام به توزیع بیش از 2000 پک غذا در میان خانواده های تحت پوشش نمود.

در اینجا بنویسید...

اهدای پک کامل سبد کالا به خانواده های تحت پوشش
مؤسسه خیریه یاران مهربان سبز در اردیبهشت ماه 1399 مصادف با ماه مبارک رمضان تعداد 300 پک کامل سبد کالا را در میان خانواده های تحت پوشش توزیع نمود.