شماره حساب بانک ملی: 0109742448009

ویژه ایتام و زنان سرپرست خانوار

گاهی خدا میخواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد، وقتی دستی را به یاری میگیری بدان که دست دیگرت در دست خداست.

بانک ملی

شماره حساب: 0109742448009

شماره کارت: 7317 9950 9918 6037


بانک صادرات

شماره حساب: 0108310846000

شماره کارت: 9400 9009 6919 6037