شماره حساب بانک ملی: 0109742448009

[سخنرانی فرضی دوم]

[رویداد فرضی سوم]

[سخنرانی فرضی دوم]

پیشنهاد شده توسط [سخنران فرضی دوم]

درباره نویسنده

[سخنران فرضی دوم]

درمورد گروه یا شرکتی که به عنوان سخنران در همایش سخنرانی دارند رزومه ی یک یا دو پاراگرافی بنویسید.

خدمات ویژه [سخنران فرضی دوم]:

  • خدمت 1

  • خدمت 2

  • خدمت 3

Practical Info

Date
1398-05-02 09:30 (Asia/Tehran)
مدت
1 ساعت 30 دقیقه
مکان
[ مکان اول رویداد ]