شماره حساب بانک ملی: 0109742448009

[رویداد فرضی دوم - آنلاین]

1398-08-16 04:30 به 1398-08-17 04:30 (Asia/Tehran)

نوع بلیط
پایان ثبت نام
قیمت
تعداد
نوع بلیط: ثبت نام
ثبت نام
اتمام ثبت نام
نامحدود
قیمت
100,000 تومان 100000.0 IRT
تعداد

درمورد موضوع سمینار یک یا دو پاراگراف توضیح دهید.

سخنرانان را معرفی کنید

تیم شرکت

نام و نام خانوادگی، تخصص

در یک پاراگراف توضیح مختصری از رزومه ی فرد بدهید.

تیم شرکت

نام و نام خانوادگی، تخصص

در یک پاراگراف توضیح مختصری از رزومه ی فرد بدهید.

تیم شرکت

نام و نام خانوادگی، تخصص

در یک پاراگراف توضیح مختصری از رزومه ی فرد بدهید.

تیم شرکت

نام و نام خانوادگی، تخصص

در یک پاراگراف توضیح مختصری از رزومه ی فرد بدهید.

زمان

از 1398-08-16 04:30
تا 1398-08-17 04:30

برگزارکننده

موسسه امور خیریه یاران مهربان سبز
34465008-09136266671
info@ymngo.ir

شبکه های اجتماعی

Following content will appear on all events