شماره حساب بانک ملی: 0109742448009

برگزاری جشن تولد متولدین تیرماه

برگزاری مراسم جشن تولد کودکان عزیز متولد تیرماه تحت پوشش موسسه در مرکز موسسه خیریه یاران مهربان سبز

YourCompany, مدیر سیستم

برگزاری مراسم جشن تولد کودکان عزیز متولد تیرماه تحت پوشش موسسه در مرکز موسسه خیریه یاران مهربان سبز.