شماره حساب بانک ملی: 0109742448009

توزیع بسته های افطاری در میان مددجویان تحت پوشش

مؤسسه خیریه یاران مهربان سبز در ماه مبارک و پر برکت رمضان با رعایت کامل اصول بهداشتی اقدام به توزیع بیش از 2000 پک غذا در میان خانواده های تحت پوشش نمود.

YourCompany, مدیر سیستم

در اینجا بنویسید...