شماره حساب بانک ملی: 0109742448009

اهدای پک کامل سبد کالا به خانواده های تحت پوشش

مؤسسه خیریه یاران مهربان سبز در اردیبهشت ماه 1399 مصادف با ماه مبارک رمضان تعداد 300 پک کامل سبد کالا را در میان خانواده های تحت پوشش توزیع نمود.

YourCompany, مدیر سیستم